• Durada: 6 cursos
ECMMI

Característiques:

  • Àrea de cant
  • Instruments de l'orquestra
  • Instruments polifònics
  • Instruments de la música moderna i el jazz
  • Instruments de la música antiga, excepte orgue
  • Instruments tradicionals
6 cursos acadèmics, paral·lels a l'ESO i el Batxillerat
Són estudis presencials, paral·lels a l’ESO i el Batxillerat -6 anys de durada- Tot i això hi ha alguna matèria, especialment optatives, que es cursen en format online (sincrònicament o asíncrona)
No n'hi ha.
Les persones que superen els ensenyaments professionals de música poden accedir als ensenyaments artístics superiors, si superen la prova d'accés corresponent.
  • Poden accedir als itineraris els joves amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada que tenen com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 20, l’any natural d’inici de l’itinerari i preferentment que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
  • Excepcionalment, també s’hi poden acollir joves que tenen l’edat i les necessitats abans indicades i que hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria però no puguin accedir als ensenyaments de formació professional ordinaris.